Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

I första hand sjukanmäler man sitt barn via skolplattformen eller appen och i andra hand meddelar ni barnets mentor och i tredje hand kan ni ringa skolexpeditionen på 08-508 44 800 senast kl 07:30 och spela in ett meddelande.

Frånvaroorsaker
Anmäld frånvaro registreras som giltig frånvaro.
Frånvaro som inte anmälts av vårdnadshavare registreras som ogiltig frånvaro. Sen ankomst som inte anmälts är en ogiltig frånvaro.

Uppföljning av frånvaro i Stockholm Skolwebb
Vårdnadshavare kan ta del av den senast registrerade frånvaron i Stockholm Skolwebb genom att klicka på ikonen ”Ta del av”. Mentor följer upp att vårdnadshavare tagit del av frånvaron.
Om vårdnadshavare vill ändra en registrerad ogiltig frånvaro till en giltig frånvaro, kontaktar vårdnadshavaren mentor.

Andra rutiner
Mentor/annan lärare meddelar vårdnadshavare snarast, dock senast samma dag, att
elev varit frånvarande utan giltigt skäl.
Mentor meddelar vårdnadshavare om elevs sammanlagda frånvaro via rapporter från Skolwebben.

Ledighetspolicy

Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete så därför vill vi att både elever och pedagoger är på plats. Därför beviljas längre ledighet endast vid synnerliga skäl. Vi vet att en resa kan vara oerhört lärorik för våra elever. Men eleverna har många veckors lov från skolan och när det är termin tycker vi att det är viktigt att de deltar i all skolundervisning.

högstadiet avstyrker vi generellt ledighet.
Ledighet innebär att målsman medvetet väljer bort undervisning och därmed också den hjälp skolan ger eleven för att nå målen under perioden. Extra arbete, stöd och feedback samt provtillfällen kan inte krävas från elevens sida. Skolan kan dock kräva att eleven på ett av läraren angivet sätt visar att han/hon inhämtat nödvändiga kunskaper.
Om tillstyrkan önskas ska eleven själv kontakta ämneslärarna och få godkänt för ledighet. Bilaga till ledighet (Frånvarobedömning) på högstadiet finns under relaterade dokument på denna sida. Detta som ett underlag för rektors beslut.

Dela: