Till innehåll på sidan

Coronavirus

Årskurs 7-9 tillbaka till skolan 15 mars

Uppdaterat 2021-03-12

Vi befinner oss i ett läge där vi inte riktigt vet hur utvecklingen av smittspridningen fortsätter och hur det påverkar vår skola. Vi fortsätter att hålla i de åtgärder som vi har på plats och uppdaterar veckovist våra riskbedömningar för att hitta nya möjliga åtgärder inom skolan. Vårt mål är att bedriva "här"-undervsining så långt som möjligt eftersom vi vet att de positiva effekterna av detta överväger de eventuellt negativa.

Detta innebär att vi från och med måndag enligt plan kan välkomna våra elever i årskurs 7-9 tillbaka till skolan. Högstadiet kommer fortsatt tills dess att annat beslut fattas att att äta sina luncher i Paviljongen. 

Åtgärder som visat sig vara effektiva för att minimera smittspridning

Vi har sett att vissa åtgärder är effektiva för att antingen förhindra smittspridning eller bryta pågående smittspridning. Vi förösker därför i hela skolan även fortsatt att

 • Undvika att flytta personal mellan arbetslag eller årskurser - i dne mån detta är möjligt. Vid ansträngd personalsituation kan det i de äldre åldrarna vara lämpligare att under en kort period övergå till fjärr-eller distansundervisning för begränsade grupper, till exempel klasser, en åk eller liknande. Skulle detta bli aktuellt kommer ni självklart att kontaktas!
 • Vikarier används i möjligaste mån inte i olika delar av verksamhete
 • Antalet medarbetare som har tillträde till personalrum samtidigt är begränsat.
 • Vi undviker att elever och personal rör sig mellan olika skolor för undervisning.

Utökad testning vid smittspårning på arbetsplatser

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att även symtomfria personer testas i samband med smittspårning på arbetsplatser. Syftet är att snabbare förhindra större utbrott.

För grundskolan gäller denna rekommendation enbart nära kontakt mellan vuxna på arbetsplatsen och inte mellan elev och vuxen. Elever i grundskola är undantagna från testrekommendationen.

Utökad testning

Vi ber er att vara uppmärksamma i ert hem och följa de rekomendationer regionen ger. Om ett fall av covid-19 upptäcks ska de nära kontakterna kartläggas genom smittspårning precis som vanligt. Vi ber er att även fortsatt vara noga med att era barn stannar hemma vid minsta symtom. Inte bara i covid-smittorisk utan även för att minska risken för att personal blir sjuk och vi då kan riskera att inte ha tillräckligt med personal. 

Den nya rekommendationen innebär att om man haft när kontakt med någon med bekräftad covid, också ska testas för covid-19 även om man inte har symtom. Testningen ska ske skyndsamt första dagen.

Så bedöms en nära kontakt

Med nära kontakter menas personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av ett dygn. Det betyder att en person kan räknas som nära kontakt efter 15 sammanhängande minuter eller flera kortare stunder. Kortare fysisk kontakt räknas också. Alla nära kontakter som den som är sjuk har haft 48 timmar innan personen fick symtom ska ingå i smittspårningen.

Regionala rekommendationer Region Stockholm

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 behöver få ännu större efterlevnad. Det gäller både elever och personal i våra skolor och innebär framför allt att:

 • Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. 
 • Stanna hemma vid minsta symtom, såsom hosta, snuva, feber.
 • Provta dig om du har symtom längre tid än 24 timmar.
 • Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19. 
 • Alla i ett hushåll skall stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19, detta gäller såväl elever som personal (smittskyddslagen).

 

Vi hoppas att ni alla i denna tid av fortsatt lågintensiv kris ändå mår väl. Vi tackar er alla för ett gott samarbete och vi är så glada över alla fantastiska elever och att få välkomna högstadiet åter nästa vecka! 

 

Uppdaterat 2021-02-26

Distansundervisning för högstadiet hela vecka 10

Tisdagen 23 februari gick smittskyddsläkaren i Region Stockholm ut med nya rekommendationer. Det innebär att elever i årskurs 7-9 på högstadiet ska ha distans- eller fjärrundervisning (undervisas hemifrån av skolan) från 8 mars till och med 12 mars.

På Rödabergsskolan är måndagen den 8 mars en studiedag och därmed kommer datumen för distansundervisning att vara 9-12 mars.

Sportlovet en risk för smittspridning

Under sportlovet vecka 9 träffar sannolikt många av våra elever släkt och/eller vänner utanför det närmaste hushållet. Därför är rekommendationen från smittskyddsläkaren att högstadieskolor ska bedriva distans- eller fjärrundervisning under vecka 10 för att bryta eventuella smittkedjor

Vi kommer att följa rekommendationen om distansundervisning för högstadiet.

Förberedelser pågår nu. De undantag som gällt tidigare för grundsärskolan och de elever som skolan identifierar i behov av närundervisning kommer också att gälla framöver.

 

Rekommendation från Region Stockholm länk

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2021...

Har ni frågor; kontakta oss!

 

Uppdaterat 2021-01-22

Skolornas förutsättningar avgör distansundervisning på högstadiet

I första hand ska varje skola vidta andra åtgärder för att minska smittspridningen. Om det inte räcker kan rektor tillsammans med ansvarig grundskolechef använda möjligheten att delvis övergå till fjärr- och distansundervisning. Skolorna är olika - lokalerna är olika, korridorerna är olika, möjligheten att hålla avstånd är olika. En del skolor har många elever som åker kommunalt, andra inte. Rektorer och grundskolechefer tar bland annat hänsyn till om trängsel kan uppstå i lokalerna och om eleverna reser kommunalt till skolan.

 

Uppdaterat 2021-01-10

Information om undervisning för högstadiet fr o m tisdag 12 januari:

varterminen_2021.pdf

 

Uppdaterat 2020-12-21

Med start omgående och i ett första läge fram till den 24 januari hålls bara de mest grundläggande verksamheterna öppna.

Sedan den 14 december gäller Folkhälsomyndighetens skärpta föreskrifter och allmänna råd i hela Sverige. Föreskrifterna och råden handlar om att vi alla har ett ansvar för att fler inte ska bli sjuka i covid-19. Den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare restriktioner för att motverka smittspridning. 

Med anledning av smittläget i Stockholm håller staden bara de allra mest nödvändiga verksamheterna igång. Det gäller i ett första läge fram till den 24 januari. Stadens skärpta åtgärder syftar till att medverka till att folksamlingar och trängsel begränsas och att resandet i regionen hålls på en låg nivå. 

Krisledningsnämnden har den 21 december fattat beslut om: 

 • Samtliga medborgarkontor hålls stängda. Ett antal så kallade servicenoder på utsedda medborgarkontor och bibliotek kommer att öppnas som ersättning. Servicenoderna kommer att vara spridda geografiskt för att i möjligaste mån minska resande. 
 • Stadens öppna förskolor och parklekar hålls stängda. 
 • Stadens fritidsgårdar hålls stängda. Undantag kan göras utifrån lokala behov. 
 • Planerade jullovsaktiviteter ställs in. Undantag kan göras utifrån lokala behov. 

Sedan tidigare har meddelats att även följande verksamheter är stängda med anledning av läget i pandemin: 

 • Stadens bibliotek, museum, teatrar och konsthall. 
 • Stadens gym, simhallar, ishallar och allmänhetens skridskoåkning på alla anläggningar. Inga bokningar för föreningsaktiviteter kan göras.
 • Äldreomsorgens öppna verksamheter, aktivitetscenter, öppna träffpunkter, seniorgym och mötesplatser. 

Mer information om stadens verksamheter hittar du på stadens webbplats:

https://start.stockholm/aktuellt/nyheter/2020/12/covid-19-det-har-galler-over-jul-och-nyar/

 

Uppdaterat 2020-12-02

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har Covid-19

Även elever i grundskolan som bor tillsammans med någon som har Covid-19 rekommenderas nu att stanna hemma. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

De nya riktlinjer gäller från och med 2 december fram till 31 december och för att det ska vara enklare att avgöra från när har beslut fattats om att det gäller elever som fått besked om att någon i hushållet har fått positivt provsvar från och med måndag denna vecka.

Karantänens varaktighet

Enligt Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning gäller att när en person i en familj efter provtagning får information om att hen har insjuknat i Covid-19 sätts familjemedlemmar/personer (vuxna, barn och ungdomar) i familjen/samma hushåll i karantän i 7 dagar från och med det datum då personen tog sitt prov. Var vänlig informera ditt barns mentor om det är så att ditt barn stannar hemma med anledning av detta.

För mer information klicka på länken nedan:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/

 

Uppdaterat 2020-11-13

Covid 19 - Med anledning av det skärpta läget

Skolplikt 

Elevens närvaro i skolan ger de bästa förutsättningarna att nå målen. Skolplikten med närvaroplikt gäller innan annat beslut fattas av regeringen. Ordinarie rutiner gäller för sjukanmälan och ledighet.

För att minska smittspridning

Vi har från och med denna vecka beslutat om ytterligare åtgärder och förtydligande av befintliga åtgärder för att minska risken för smittspridning. Dessa påverkar främst hur vår personal förlägger sin arbetstid men till viss del även eleverna då vi försöker förebygga att trängsel uppstår. Det är viktigt att komma ihåg att överordnat ligger Regeringsbeslut om att grundskolor i Sverige ska hållas fortsatt öppna.

 • Information ska delges till rektor vid sjukdomssymptom och när beställning av Covid-test och konstaterad smitta eller ej konstaterad smitta meddelats för att rektor sedan i dialog med grundskolechef och skolöverläkare vid behov fatta nya beslut.
 • Mellanmålsrutinen läggs om – alla elever som går på fritids kommer att gå via den breda trappan istället för den trappa som också leder ut på skolgården. Detta för att minska trängsel. 
 • All personal kommer att ges möjlighet att delta i samtliga personalmöten/kollegiala möten via Teams
 • Vi påminner och hjälper eleverna att tvätta händerna på fler ställen än i matsalen vid lunchtid för att minska trängsel och öka flödet i matsalskön 
 • Vi säkerställer att eleverna tvättar händerna under flera tillfällen under dagen! 
 • Vi håller så gott avstånd vi kan i så många sammanhang som möjligt och så långt det är möjligt 
 • Jag har avstämning regelbundet med övriga rektorer på Norrmalm för att säkerställa arbetsmiljö, lärmiljö och likvärdighet i undervisning och förhållningssätt för att öka tryggheten
 • Lärare erbjuds möjlighet att förlägga planeringstid utöver den så kallade förtroendetiden på annan plats än skolan för att minska trängsel i rusningstrafik för alla yrkesgrupper men också som en anpassning för den enskilde läraren så att denna ska slippa resa i rusningstrafik.

Vi håller i, håller om och håller ut och försöker värna varandra i den situation vi står mitt upp i. Tillsammans är vi kloka och starka!

Vi hänvisar till Folkhälsomyndigheten för aktuell information om symtom och när ditt barn ska stanna hemma.

Skydda dig och andra (Folkhälsomyndighetens webbplats)

 

Uppdaterat 2020-11-03

Observera att i stora drag finns inga förändringar. Följande gäller:

 

Vi befinner oss fortsatt i en utmanande situation och vi gör alla ett enormt gott arbete enligt bästa förmåga! I den oro som finns fortsätter skolan att vara den trygga punkten i samhället och människors liv. Grundskoledirektör Lee Orberson betonar att de åtgärder vi vidtar inte alltid kommer vara optimala för alla skolor. Lokala förutsättningar styr och olika skolor löser frågor på olika sätt. Det är oundvikligt att det blir så. Det viktiga är att vi alla tillsammans gör det vi kan.

 

Folkhälsomyndigheten skärper råden i Stockholms län på grund av ökad smittspridning

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med Region Stockholms smittskyddsläkare, beslutat att skärpa råden i Stockholms län. Inledningsvis gäller de skärpta råden i tre veckor, från den 29 oktober till den 19 november, om inget annat meddelas från myndigheten. 

 

De skärpta råden gäller inte grundskolan som verksamhetsform. Folkhälsomyndigheten fortsätter att samla råd till förskolor och skolor på sin webbplats, håll er gärna uppdaterade här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuell...

 

Utgångspunkten är att det uppdrag och uppgifter skolan har att utföra ska utföras. Utgångspunkten är att alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler. Om inget annat beslutas är det sålunda ordinarie verksamhet som gäller, med inriktningen att vi fortsatt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi vidtar åtgärder och har rutiner som bidrar till att minska risken för smittspridning.

 

Fortsätt planera för få personer på gemensamma ytor

Skolor och förskolor omfattas sedan tidigare inte av förbundet mot att samla fler än 50 personer men ska ändå planera så att antalet personer blir så få som möjligt på gemensamma ytor, där det är möjligt. Följ den tidigare informationen här: https://intranat.stockholm.se/Sidor/2020/3/Utbildningsforvaltningens-inf...

 

Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer gäller alltså inte skolan men ska ändå påverka hur ni tänker och agerar runt delar av skolans verksamhet till exempel skolrestaurang, aula och andra gemensamma utrymmen. Skolverkets råd är att skolorna planerar för att så få personer som möjligt vistas samtidigt på gemensamma ytor. Lösningar kan se olika ut eftersom skolor har olika förutsättningar. Det finns information på intranätet om detta tidigare, se här: https://intranat.stockholm.se/Nyheter/2020/3/31/Forbud-mot-allmanna-samm...

 

Undvik att samla stora grupper av kollegor och medarbetare. Något generellt förbud mot möten finns ej. Däremot kan vi välja att styra om interna möten till digitala alternativ om och när du har möjlighet till det.

 

I de fall där det är möjligt och verksamheten tillåter kan ni under den period som de skärpta råden gäller, dvs till och den 19 november, anpassa medarbetarnas tid på arbetsplatsen för att minska resandet i kollektivtrafiken under rusningstider. Detta kommer att behöva se olika ut för olika skolor och medarbetare. Jag inser att detta kan upplevas orättvist för de yrkesgrupper som arbetar inom skolan och inte har läraravtal men vi får tänka att om inte alla yrkeskategorier ger sig ut och reser i kollektivtrafiken samtidigt innebär ju det att trängseln minskar även för samtliga utifrån att vi ju därmed reser mer utspritt under dagen.

 

Idrottsundervisning fortsätter och simhallar är öppna för skolor

Det framgår tydligt av Folkhälsomyndighetens råd att restriktionerna att avstå från att delta i idrottsträningar inte gäller idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Det är viktigt att den läroplanstyrda verksamheten fullföljs och simskola och idrottsundervisning genomförs därför fortfarande.

 

Många simhallar, idrottshallar och ishallar stänger nu för gruppträning, besök från allmänheten och annan vuxenverksamhet. Skolor kan fortsätta att besöka hallarna och använda lokalerna i sin idrottsundervisning. Tillgång till lokaler för ombyte kommer att variera och i en del situationer är det risk för trängsel. Fortsätt lös det på det sätt ni gjort hittills, det vill säga med schemajusteringar etc. Fortsätt planera utifrån era lokaler och era elever.

 

Kommunikation vid smitta

Om du får fall av konstaterad covid-19 på din skola kan du hitta stöd i den kommunikationsplan som finns på intranätet, se rubriken “Kommunikation om smitta” och “kommunikationsplan för rektorer” på denna sida:  https://intranat.stockholm.se/Sidor/2020/3/Fragor-och-svar-om-covid-19-t...

 

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning ska genomföras. Språkcentrum ser nu över att återgå till distansundervisning även för de yngre åldrarna. Här behöver skolor vara behjälpliga att organisera kring detta. För gärna dialog med er områdesansvarige på språkcentrum.

 

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal ska genomföras. Beroende på din skola förutsättningar och volym kan det bästa vara att genomföra utvecklingssamtalen digitalt via Teams eller liknande. Det är viktigt att vi undviker stora flöden av vårdnadshavare i skolan under samtalen. Det är dock viktigt att anpassa detta då det finns elever där ett fysiskt möte med vårdnadshavare kan vara nödvändigt.

 

Öppna hus/informationsmöten inför söka skola 2021

Eftersom det inte är möjligt att genomföra traditionella aktiviteter är det viktigt att hitta alternativa sätta att åstadkomma den önskade effekten, tex:

 • Information om er skola kan ges via en film.
 • Mottagande och aktiviteter utomhus – under skydd av partytält eller liknande vid behov
 • Dela in i mindre grupper i aula eller idrottssal.

 

Skolutflykter med lokaltrafiken

För att undvika trängsel i lokaltrafiken uppmanar Region Stockholms trafikförvaltning (SL)  att skolor och förskolor ska undvika resande i största möjliga mån. Finns det ett behov att resa kommunalt, tex till simskola så bör ni föranmäla till SL:s kundtjänst via chatt, telefon eller mejl för att se om de kan sätta in ersättningsbuss. Ni kan även själva ordna transport via chartrad buss.

 

Psykosocialt stöd till individ/grupp

Det råder en förhöjd oro bland elever, personal och vårdnadshavare när smittan nu ökar i samhället och det måste hanteras med tydlig kommunikation och information.  I de fall det behövs psykosocialt stöd för enskild medarbetare eller grupp av medarbetare, så är det Feelgood som ansvarar för vår företagshälsovård med möjlighet för stödsamtal. Mer info om deras tjänster finns på intranätet

https://intranat.stockholm.se/Sidor/2015/1/Foretagshalsovard/

 

Smittskydd Stockholm/behandlande läkare ger besked om hemisolering/familjekarantän

Den 12 oktober infördes hemisolering/familjekarantän i Stockholms län för den som bor med en covid-19-smittad person. Det innebär att alla som arbetar på en arbetsplats eller studerar på gymnasiet/högskola/universitet och som bor med eller har bott med en person som har covid-19 under den smittsamma perioden ska arbeta eller studera hemifrån under minst 7 dagar. Det är smittspårningsteamet som arbetar på uppdrag av Smittskydd Stockholm eller den smittade personens behandlande läkare som ger besked om 7 dagars hemisolering av hushållsmedlemmar. Som dag noll räknas den dag personen som har covid-19 blev provtagen. Barn och ungdomar är undantagna. I korthet gäller:

 1. Medarbetare ska arbeta hemifrån under 7 dagar om de bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta.
 2. Förskolebarn, grundskoleelever och gymnasiesärskoleelever fortsätter att gå till skolan även om de bor med någon som har covid-19. Förutsättningen är att de själva är friska.

Läs instruktionen i sin helhet på 1177 Vårdguiden Region Stockholm: https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/aktuellt-i-stockholms-lan/om-hemi...

Uppdaterat 2020-10-02

Stora grupper unga samlas nu utomhus på helger och kvällar på olika ställen i staden och fler smittas av corona. Precis nu behöver du därför tänka till lite extra. Du blir förhoppningsvis inte svårt sjuk i covid-19 om du skulle smittas. Men andra som är viktiga för dig kan bli det. Det är allas vårt ansvar att inte sprida covid-19. Så därför – håll avstånd om du på fritiden deltar i sammanhang där många människor samlas inomhus eller utomhus eller om du deltar i festligheter eller fester. För att vi alla ska lyckas med vårt ansvar att minska risken för smittspridning behöver vi elever och vårdnadshavares hjälp att samtala om att vi fortsatt behöver vara försiktiga. Var rädd om dig och dina nära.

 

Uppdaterat 2020-03-16

Skärpt uppmärksamhet på elevers symptom

Folkhälsomyndigheten har nu höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Stockholms stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan.

Med anledning av den förändrade bedömning är det viktigt att alla skolor skärper uppmärksamheten på elever som uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion och att dessa elever sjukanmäls av vårdnadshavare och stannar hemma till de är symptomfria. Uppvisar eleverna dessa symptom i skolan kontaktas vårdnadshavare så att eleven kan hämtas. Detta innebär att vi använder ordinarie förfarande vid sjukdom och sjukanmälan.

För elever med olika typer av medicinska tillstånd är det den patientansvariga läkaren inom regionens hälso-och sjukvård som kan göra den säkraste bedömningen om eleven ska gå i skolan. 

I avvaktan på besked från den patientansvariga läkaren är skolan frikostig med att hitta lösningar så att dessa elever ska kunna fullfölja sina studier på annat sätt.

Ökad försiktighet vid utflykter och studiebesök 

Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan.

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige - har stadens ökat försiktighetsgraden när det gäller utflykter och studiebesök. 

 

Uppdaterat 2020-03-10

Undervisningen i stadens förskolor och skolor pågår som vanligt. Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens bedömningar kring situationen.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det är en effektiv åtgärd att låta friska skolbarn stanna hemma. Stockholms stad följer denna bedömning.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer förskola och skola (Skolverkets webbplats)

För elev eller vårdnadshavare

 • Enligt de generella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm ska individer som kan ha varit utsatta för smitta, i vårt fall elever och personal som är friska, d v s inte uppvisar symtom på sjukdom, gå till skolan och till sitt arbete. Om en nära anhörig är smittad bedömer Smittskydd Stockholm behovet av hemkarantän för elev/personal i väntan på provsvar.   
 • Har du rest i något av de drabbade länderna och har du symptom som hosta, andningssvårigheter och feber, ring 1177 för att få vägledning.
 • Vill du som är vårdnadshavare att ditt barn ska vara hemma från skolan ska du ansöka om ledighet enligt de rutiner som finns hos oss.

Folkhälsomyndighetens webbplats

/Skolledningen

 

Uppdaterat 2020-03-02

Stockholms stad får frågor från föräldrar och vårdnadshavare om hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan med anledning av det nya coronaviruset. Undervisningen i stadens förskolor och skolor pågår som vanligt.  

Om ni rest i något av de drabbade länderna och du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber: ring 1177 för att få vägledning.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det är en effektiv åtgärd att låta friska skolbarn stanna hemma. Utbildningsförvaltningen följer denna bedömning.
Om du som är vårdnadshavare vill att ditt barn ska vara hemma från skolan ska du ansöka om ledighet enligt de rutiner som finns på skolan.

Läs gärna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/ och Skolverket https://www.skolverket.se/

Mer information:

Dela:
Kategorier: