Till innehåll på sidan

Utvecklingssamtal

En gång per termin träffas elev tillsammans med lärare och förälder för att stämma av hur det går i skolan. Vi utvärderar den befintliga IUP:n, sätter ev nya mål och pratar trivsel i allmänhet. Under första samtalet för läsåret (aug/sep) utgår vi från de skriftliga omdömena som skrivs i slutet av läsåret för åk 1-5 (i maj).
Samtalet avslutas med en ny individuell utvecklingsplan (IUP), som eleven arbetar aktivt med både i skolan och hemma och som sedan utvärderas till nästa samtal (jan/feb).

Alla elever på skolan jobbar kring ett dokument som vi kallar för "Min utveckling". Det finns i flera olika upplagor, anpassade för elevernas ålder. Det bidrar till att eleverna får reflektera över sitt lärande samt bidra aktivt med att sätta aktuella individuella mål för sig själva.

Utdrag i grundskoleförordningen.
7 kap
2§ Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). Informationen bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och i kursplanerna samt tydliggöra vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen.

Utvecklingsamtal ligger under bestämda veckor under höst (aug/sep)- och vårterminen (jan/feb).

Dela:
Kategorier: